Scholarship 2005

Posted by | September 22, 2010 | Scholarship Results | No Comments
Name
Score
Mahendrarajah Nihanatha149
Sivalingam Srimohanan149
Mohamed Niyaz Fathima Niphrasha144
Arulrajah Kugalojan143
Mohamed Ameer Faizal Afzanaa142
Jeevarajah Niroyan142
Fernando Vithusshi Grasiyana141
Ameeraliinshirah135
Navarasa Yaswini135
Navaretnam Tharshanan134
Anpalagan Sathursika133
Raju Sanjeev132
Jamaldeen Sanofer Musarryfa131
Mohithen Bava Aliyar Mohamed Abzalilah130
Charles Glannie Ubeshanan130
Ravtndrarajah Tharunalan130
Pathmapuvanendran Lemuel130
Uthayakumar Dilukshan129
Paratheshy Vithasini128
Sivayogarajah Luckshanan127
Ganeshan Pravin124
Manoharan Manaraj124
Josef Elric Ferdinands Anntyrone124
Vasanthakumar Yugania122
Mohamed Yaafiyi Ahmed Zaroath122
Arulpragasam Nirooshan122
Mohamed Rizvi Mohamed Azif Ahzan121
Husinthin Mohamed Sunas120
Vijayasundaram Mobithan118