Scholarship 2007

Posted by | September 22, 2010 | Scholarship Results | No Comments
Name
Score
District Rank
Mas.U.Henushan1821
Miss.S.Sarangani17418
Miss.P.Rakshana17132
Miss.T.Suromikka17132
Mas.S.Dirukshan16754
Miss.Rustha Farwin16480
Mas.S.Javansan16480
Miss.T.Ruthusha16392
Mas.M.Jakshayan162112
Mas.C.Dilakshan Jerry160136
Miss.T.Tharshikka160136
Miss.T.Sajintha159150
Mas.V.Sajenthira159150
Miss.M.Thadshayini157179
Miss.S.Yanusha156207
Miss.L.Shehani155228
Mas.S.Sathurjeyan155228
Mas.K.Prageeth153264
Mas.S.Thinishraj152291
Mas.S.yatharshan151318
Miss.S.Sathurya150345
Miss.P.Thikana150345
Miss.N.Akshaya149363
Miss.E.Kopika148392
Miss.V.Nivarthika148392
Miss.s.Hashani147415
Miss.P.Sukansi147415
Mas.M.R.M.Meshal146444
Mas.M.I.Parhath Parhana146444
Mas.S.Dilkin Bruno146444
Mas.N.Sanjayan146444
Mas.K.Ananth146444
Mas.K.Uthisdiran144511
Mas B.Vishal144511
Mas.M.Vajikul144511
Mas.A.T.Afrid143545
Miss.G.Vanushekka143545
Mas.B.Hinthujan142565
Miss.R.Kishanukka142565
Mas.H.F.B.Payasa142565