Scholarship 2011

Posted by | September 20, 2011 | Scholarship Results | No Comments
Name
Score
District Rank
A.Sathar Humayoom Zimar1902
Kubenthiran Dilakshaya1902
Thiruchelvam Venusajeeth1875
Navaretnam  Sathurshan18413
Jeyakumar Karushna18125
Natheer Hasmath Hazan17935
Junaideen Faizan Ahmath17756
Ragulendran Vithushanth17756
Vijayasundaram Asvitha17574
Selvarajah  Shirome17574
Uthayakumar Shahana17489
Piratheepadash Ramanujan173104
Sabaretnam Karisana173104
Sathiyanathan Rakshana173104
M.Z.Shajrin Sujah173104
Ravindran  Rathurshana173104
Jeyakumar  Melinth Harry171143
Thairiyarajah Juvopika171143
Thagitharan Vivushan170158
Arulrajh Supraja170158
Yogarajah Sujaa169181
Thirukumar Janahan168197
Vijayakumar shavmiyan168197
Ramesh Vikesh167211
David Thushan Jesley166231
Lingamoorthy Mithurshika166231
Vinayagamoorthy Kajayini164237
Sutharshan Sathushenan163305
Vilvarajah Tharshanan163305
Jeganathan Jathushia162340
Sivasundaramoorthy Adshaya162340
Suwanandan Thivya162340
Badiudeen Shiroma Shreen162340
Pushparaj Rukshiya160408
Sandirakumar Kishopika160408
Mohanaseelan Erahan159440
Yuvanesan Thinushka159440
Ganeshan Jagaabirami159440
Alagaretnam Jerukshi159440
Thirugnanam Vethuksha158479
Thevarajh Kirthan157508
Vanniyasingam Ramakrishnan156540
Thivakaran Praveen156540
Perinpanathan Bawaan155576
Sukirtharajan Midusha155576
Punitharajah Yathavi155576
Walter Yogarajah Shashangi154609
Perinpanathan Pavith153648
Varathanathan Sasikanth152681
Uthayalingam Keshajini152681
M.M.Fathima Asthin151711
Thayaparan Abishathan151711