Scholarship 2012

Posted by | December 09, 2012 | Scholarship Results | No Comments
Name
Score
M. Purushothman183
P. Abinesh175
S. Sam168
K. Pragashini168
N. Hani168
K. Zineka168
G. Sajeethan167
P. Sivalakshan167
T. Vipushika166
P. Kiruthika166
J. Abeshika165
R. Akshayan164
J. Justin Harshan163
K. Diloshan162
M. Pravith162
P. Mukija162
D. Dimekshan162
K. Sijanan160
T. Harsharaj160
J. Aprin159
G. Serarishani158
B. Amana Asrin158
B. Mahfoora156
V. Preethi156
H. Leronisha156
D. Shannon155
A. Natha153
V. Vinushka152
T. Nayanan152
S. Yathushika151
N. Hami149
T. Sapojithan147
Kanishton Akash147