Tamil Day Competitions 2008

Posted by | September 30, 2010 | Extracurricular, News | No Comments

Single Events

Name
Event
Provincial Rank
National Rank
J.MeenushaliniPaavothal1st2nd
V.RishikeshPaavothal1st
P.NiroshikaThani Nadanam1st
T.JouwanaThiranayvu1st3rd

Naaddiya Naadagam

Provincial Rank – 1st
National Rank – 3rd
N.Ravivarman
R.Kavitharshan
S.Vomina
J.Lakshika
N.Sureka
K.Dilani
S.Nilani
K.Joy Sujanthan
P.Kishani
R.Vikesh
U.Sobanraj
S.Lathushan

Naadagam

Provincial Rank – 1st
A.Aarthika
R.Sarmitha
U.Mathushika
K.Sampavi
S.Subajini
R.Ushananthini
J.Lakshayini
K.Sumathi
S.Jerry
M.Hemanchali
G.Kirushakari
R.Aksha